หางานบัญชี ต้องทำงานอะไรบ้าง มีกี่สายงาน

หางานบัญชี

หางานบัญชี เป็นงานเกี่ยวกับบริการด้านบัญชี รวมทั้งบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับ รายจ่าย ตลอดจนจัดทำรายงานทางการเงิน ผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวเรียกว่า นักบัญชี ซึ่งต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะด้าน จบบัญชีและต้องมีประสบการณ์ด้านบัญชีพอสมควร ผู้หางานบัญชีควรสำเร็จการศึกษาจากคณะต่อไปนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ และ คณะการจัดการ ซึ่งทั้งหมดต้องเป็นสาขาการบัญชี สาเหตุที่บัญชีไม่เปิดรับคนที่จบสาขาอื่นเพราะงานบัญชีเป็นงานเฉพาะทาง ที่ต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาของงานที่ไม่สามารถปฏิบัติกันได้ในระยะเวลาอันสั้นเหมือนสายงานอื่น ๆ 

หางานบัญชีมีกี่ประเภท 

 • งานบัญชีของธุรกิจ งานบัญชีทั่วไปที่ทำให้กับบริษัทเอกชน 
 • งานบัญชีสาธารณะ งานบัญชีอิสระที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของที่ไหน 
 • งานบัญชีของรัฐบาล งานบัญชีที่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานรัฐบาล  

คุณสมบัติของผู้หางานบัญชี 

 • มีความซื่อสัตย์และเก็บรักษาความลับได้ดี  
 • มีความละเอียดรอบคอบ  
 • เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับงานบัญชีให้ดียิ่งขึ้น 
 • มีความรับผิดชอบ 

ตำแหน่งในสายงานบัญชีมีอะไรบ้าง? 

 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี: มีหน้าที่ควบคุม วางแผน และจัดการบัญชีและการเงินขององค์กร รวมถึงการบริหารต้นทุน กระแสเงินสด การประมาณการกำไรของธุรกิจ จัดทำแผนระดมทุน เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ ดูแลการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการกำกับดูแลทางการเงินด้วย 
 • ผู้จัดการแผนกบัญชี: รายงานตรงต่อผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รับผิดชอบในการจัดการบัญชีและการเงิน ตรวจสอบรายการบัญชีและภาษี ควบคุมการปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน จัดทำงบประมาณ จัดทำรายงานทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน 
 • สมุห์บัญชีหรือหัวหน้าแผนก: ทำหน้าที่บันทึกเอกสารทางบัญชีและเอกสาร ตรวจสอบและยื่นรายงานภาษี ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร จัดทำงบการเงินและจัดทำรายงานทางการเงิน 
 • พนักงานบัญชี: ออกเอกสารทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน วางบิล รับบิล ทำรายงานภาษี จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย  

นี่เป็นหน้าที่และสายงานคคร่าว ๆ ที่ผู้หางานบัญชีต้องทราบ เพื่อที่จะได้ตัดสินใจสมัครงานได้ดียิ่งขึ้น และได้งานที่เหมาะกับความสามารถของคุณ ซึ่งตำแหน่งนักบัญชีเป็นตำแหน่งที่มีความต้องการสูง เพราะมีบริษัทจำนวนมากในประเทษไทย และทุกบริษัทต้องยื่นภาษีทุกปี เป็นตำแหน่งงานที่ค่อนข้างมีความมั่นคงเลยทีเดียว สำหรับใครที่มองหางานในตำแหน่งนี้อยู่สามารถเข้าไปดูบริษัทที่รับสมัครได้ทางเว็บไซต์จัดหางานทั่วไป รับรองว่ามีให้เลือกจนลายตา ให้คุณเลือกบริษัทที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดแก่คุณ