หางานบัญชี ต้องทำงานอะไรบ้าง มีกี่สายงาน

หางานบัญชี

หางานบัญชี เป็นงานเกี่ยวกับบริการด้านบัญชี รวมทั้งบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับ รายจ่าย ตลอดจนจัดทำรายงานทางการเงิน ผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวเรียกว่า นักบัญชี ซึ่งต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะด้าน จบบัญชีและต้องมีประสบการณ์ด้านบัญชีพอสมควร ผู้หางานบัญชีควรสำเร็จการศึกษาจากคณะต่อไปนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ และ คณะการจัดการ ซึ่งทั้งหมดต้องเป็นสาขาการบัญชี สาเหตุที่บัญชีไม่เปิดรับคนที่จบสาขาอื่นเพราะงานบัญชีเป็นงานเฉพาะทาง ที่ต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาของงานที่ไม่สามารถปฏิบัติกันได้ในระยะเวลาอันสั้นเหมือนสายงานอื่น ๆ  หางานบัญชีมีกี่ประเภท  งานบัญชีของธุรกิจ งานบัญชีทั่วไปที่ทำให้กับบริษัทเอกชน  งานบัญชีสาธารณะ งานบัญชีอิสระที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของที่ไหน  งานบัญชีของรัฐบาล งานบัญชีที่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานรัฐบาล   คุณสมบัติของผู้หางานบัญชี  มีความซื่อสัตย์และเก็บรักษาความลับได้ดี   มีความละเอียดรอบคอบ   เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับงานบัญชีให้ดียิ่งขึ้น  มีความรับผิดชอบ  ตำแหน่งในสายงานบัญชีมีอะไรบ้าง?  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี: มีหน้าที่ควบคุม วางแผน และจัดการบัญชีและการเงินขององค์กร รวมถึงการบริหารต้นทุน กระแสเงินสด การประมาณการกำไรของธุรกิจ จัดทำแผนระดมทุน เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ ดูแลการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการกำกับดูแลทางการเงินด้วย  ผู้จัดการแผนกบัญชี: รายงานตรงต่อผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รับผิดชอบในการจัดการบัญชีและการเงิน ตรวจสอบรายการบัญชีและภาษี […]

Read More »